[bezoek onze website]

Toelichting bij opzeggen huurovereenkomst

1.    De verhuurder moet de huurovereenkomst opzeggen per aangetekende brief of deurwaardersexploot.

2.    De verhuurder heeft een minimale opzeggingstermijn van drie maanden en voor ieder jaar dat de huurder het genot heeft gehad komt daar nog eens een maand bij, met een maximum van zes maanden.     Ieder beding in de huurovereenkomst dat de verhuurder een kortere opzeggingstermijn toestaat dan drie maanden is nietig.

3.    De verhuurder moet de gronden vermelden die tot opzegging hebben geleid. Alleen een letterlijke weergave van de opzeggingsgronden is onvoldoende. De opzegging dient ook de feiten en omstandigheden te omschrijven waarop de vordering steunt.

4.    Indien de huurder niet binnen zes weken schriftelijk instemt met de opzegging, dan blijft de huurovereenkomst van rechtswege voortbestaan.

5.    Om de huurovereenkomst dan alsnog te kunnen beëindigen dient de verhuurder beëindiging bij de rechter te vorderen. Een opgezegde huurovereenkomst blijft in stand totdat de rechter heeft beslist op de vordering van de verhuurder tot opzegging. De rechter neemt alleen de in de opzegging vermelde gronden in aanmerking.