Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontbinding huurovereenkomst na verhuren zonder toestemming

06 Jul 2011

vonnis

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Kanton

Locatie Heerlen

rolno: 11-1118

zaakno: 412148

typ: M.L.

coll: V

 

Vonnis van de kantonrechter d.d. 6 juli 2011 bij vervroeging

 

inzake

 

[de man],

wonende te Valkenswaard,

eiser in conventie, gedaagde in reconventie,

gemachtigde mr. E.C.Y. Cheung te Rotterdam,

 

1. [de vrouw],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

gemachtigde mr. F.H. Kuiper te Heerlen,

2. zij, die zonder enig recht of titel en van wie de namen niet kunnen worden achterhaald,

verblijven in de onroerende zaak of gedeelte daarvan aan de [verblijfplaats],

gedaagden sub 2,

niet verschenen.

 

1. Het verdere verloop van de procedure

 

in conventie en in reconventie:

Partijen worden verder ook aangeduid als: de man ([naam eiser]), de vrouw ([gedaagde]).

In conventie zijn ook nog partij: gedaagden sub 2 (= zij die verblijven in de (voormalige) echtelijke woning van de man en de vrouw aan de [verblijfplaats]).

Nadat de man nog een conclusie van antwoord in reconventie had genomen, heeft de bij tussenvonnis gelaste comparitie van partijen plaatsgevonden.

Het daarvan opgemaakte proces-verbaal bevindt zich bij de stukken, evenals de producties die de vrouw nog voor de comparitie opstuurde bij brief van 1 juni 2011.

Ten slotte is de uitspraak van de uitspraak van de rechter bepaald op vandaag.

 

2. Vordering en verweer

 

in conventie en in reconventie:

Voor de weergave van de vorderingen in conventie (van de man) en in reconventie (van de vrouw) alsmede voor de weergave van de conclusies van antwoord in conventie (van de vrouw) en in reconventie (van de man), wordt verwezen naar de inhoud van respectievelijk de dagvaarding, de conclusie van eis in reconventie en de conclusies van antwoord in conventie en in reconventie.

De inhoud van al die processtukken wordt geacht hier te zijn herhaald en ingelast.

3. Motivering van de beslissing

in conventie en in reconventie:

Ter comparitie heeft de kantonrechter zijn oordeel al (in grote lijnen) bekendgemaakt en toegelicht, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de comparitie. Volstaan kan worden met een verkort gemotiveerd vonnis.

De volgende vaststaande feiten zijn relevant als beoordelingskader:

- De man en de vrouw zijn beiden eigenaar van de (voormalige) echtelijke woning aan de [verblijfplaats].

- Bij voorlopige voorziening van 14 juni 2010 is het gebruiksrecht van die woning toegewezen aan de vrouw.

- De vrouw heeft de woning aan gedaagden sub 2 (in conventie) verhuurd per 1 oktober 2010, zonder toestemming van de man.

In artikel 1: 88 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is voorgeschreven dat de ene echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot behoeft, onder meer voor het sluiten van de huurovereenkomst met derden, betrekking hebbende op de door beide echtgenoten tezamen bewoonde woning.

Indien de toestemming niet wordt verleend, kan de beslissing van de rechtbank worden ingeroepen (lid 6).

Mede gelet op de definitie van "bewoning" in artikel 1:11 BW, is artikel 1:88 BW ook nog van toepassing - en is in de zin van dat artikel dus ook nog sprake van een "tezamen bewoonde woning", indien één van de echtgenoten - zoals in dit geval: de man - de woning heeft (moeten) verlaten op basis van een voorlopige voorziening in een echtscheidingsprocedure. De woning blijft dan formeel dus nog een door de echtgenoten gezamenlijk bewoonde woning in de zin van artikel 1:88 BW.

En dus had de vrouw de woning niet zonder toestemming van de man - of zonder plaatsvervangende toestemming van de rechter - mogen verhuren aan gedaagden sub 2 Terecht heeft de man de huurovereenkomst daarom eerder vernietigd.

Vordering 1 in conventie ("de huurovereenkomst is vernietigd") is daarom toewijsbaar op de wijze als hierna vermeld.

Vordering 2 in conventie ("ontruiming") is eveneens toewijsbaar, zij het dat de man de verzochte machtiging niet behoeft, nu de wet (artikel 555 e.v. Rv.) daarin al voorziet.

Vordering 3 in conventie ("de vrouw moet er gaan wonen/mag niet verhuren aan derden") wordt niet toegewezen. Het is in strijd met artikel 10 van de Grondwet ("ieder heeft (....) recht op eerbiediging van zijn of haar persoonlijke levenssfeer") om de vrouw te bevelen in de woning te gaan wonen.

Er is ook geen wettelijke reden om haar te verbieden om de woning ooit te verhuren/ter beschikking te stellen aan derden, zoals de man vordert. De vrouw mag dat gerust doen, mits ze tevoren maar toestemming verkrijgt van de man of toestemming verkrijgt van de rechter. Dat lijkt de man over het hoofd te zien bij de absolute formulering van deze vordering.

Vordering 4 in conventie ziet op de proceskosten.

De proceskosten zullen, gelet op de (voormalige) verhouding tussen partijen, aldus worden gecompenseerd dat elke partij de eigen kosten draagt, ook in reconventie.

Ten slotte: de vordering in reconventie (het verzoek om een beheersregeling te treffen) hoort thuis in een verzoekschriftprocedure en kan niet bij wijze van tegenvordering in een dagvaardingsprocedure worden ingesteld. De kantonrechter heeft uit de proceshouding van de gemachtigde van de vrouw opgemaakt dat de kantonrechter artikel 69 Rv. niet behoeft toe te passen in dit geval. Om praktische redenen zal de kantonrechter de vrouw niet ontvankelijk verklaren in haar vordering in reconventie.

4. Uitspraak

De kantonrechter:

in conventie:

Verklaart voor recht dat de huurovereenkomst tussen de vrouw en gedaagden sub 2 is vernietigd waardoor gedaagden sub 2 zonder recht of titel in de woning verblijven.

Veroordeelt gedaagden sub 2 om de onderwerpelijke woning met al de hunnen en al het hunnen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis te ontruimen en te verlaten en door afgifte van de sleutels ter vrije en algehele beschikking aan de man te stellen.

Wijst het overigens gevorderde af.

in reconventie:

Verklaart de vrouw niet-ontvankelijk in haar vordering.

in conventie en in reconventie:

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Compenseert de proceskosten aldus dat elke partij de eigen kosten draagt.

Aldus gewezen door mr. P. Hoekstra, kantonrechter en bij vervroeging uitgesproken ter openbare civiele terechtzitting van 6 juli 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.